Nimi: Varusmiessoittokunnan reserviläiset ry

Kotipaikka: Hattula

Osoite: Salo Joonas Matti Olavi

Lahdenkatu 10 A 4

15140 Lahti

Rekisterinumero: 212.343

Merkitty rekisteriin: 28.03.2014

Jäljennös annettu: 28.03.2014

 

 

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

 

Yhdistyksen nimi on Varusmiessoittokunnan reserviläiset ry sen kotipaikka Hattula ja toiminta-alueena Suomi.

 

Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • Toimia jäsentensä yhdyssiteenä Suomessa turvallisuutta edistävää toimintaa tukien, kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedeilytysten parantumiseen yhdistyksen toiminta-alueella.
 • Tukea Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan toimintaa.
 • Ylläpitää ja kehittää Puolustusvoimissa toimivien asevelvollisten, reserviläisten, henkilökunnan harrastustoimintaa ja erityisesti soittoharrrastusta
 • Edistää vapaaehtoista maanpuolustoimintaa koko Suomen näkökulmasta.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • Ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa reserviläisinä järjestämällä keskustelu-, opastus- ja koulutustilaisuuksia
 • Järjestää kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, erilaista kuntoilu-, kilpailu ja retkeilytoimintaa sekä maanpuolustuskoulutusta ja muuta maanpuolustus edellytyksiä vahvistavaa toimintaa
 • Järjestää säännöllisesti harjoituksia, harjoitusleirejä, kursseja ja kilpailuja sekä
 • Ylläpitää Puolustusvoimien reservinsoittokunta -nimistä kuoroa/orkesteria, hankkii yhdistyksen käyttöön sopivaa ohjelmistoa, järjestää omia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia, järjestää jäsenilleen koti- ja ulkomaisia konsertti- ja kilpailumatkoja ja on yhteistyössä muiden vastaavanlaisten musiikkiyhdistysten kanssa.
 • Tiedottaa mahdollisuuksista toimia Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan sekä vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • Järjestää maksullisia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia
 • Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • Toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

 

Jäsenyyttä koskevat määräykset

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä vähintään viisitoista (15) vuotta täyttänyt Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

 

Yhdistykseen voi päästä kannattajajäseneksi vähintään viisitoista (15) vuotta täyttänyt Suomen kansalainen tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

 

Yhdistykseen voi päästä Iahjoittajajäsenenä mhenkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka hallitus sellaiseksi hyväksyy.

 

Lahjoittaja- ja kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

 

Jäsenen ero astuu voimaan sen kalenterivuoden loputtua, jonka aikana hän on hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti tai kokouksessa yhdistyksen pöytäkirjaan merkittäväksi ilmoittanut eroamisestaan.

 

Jäsenet suorittavat yhdistykselle kultakin toimintavuodelta jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous vahvistaa erikseen kullekin jäsenryhmälle.

 

Yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi.

 

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana aiemmin

toiminut henkilö.

Kunniapuheenjohtajarıa voi olla vain yksi henkilö kerrallaan.

 

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita yhdistykselle jäsenmaksua.

 

Jäsenen, joka on laiminlyönyt säännöissä määrätyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai, jonka katsotaan toimineen yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai, joka on toiminut kunnian vastaisesti, voi hallitus päätöksellään yhdistyslain mukaisesti erottaa yhdistyksestä.

 

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kolmen (3) kuukauden kuluttua sen erääntymisestä.

 

Hallitus ja sen tehtävät

Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään kolme ja enintään kymmenen jäsentä. Lisäksi valitaan vähintään kaksi ja enintään yhdeksän varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa, puheenjohtaja sekä jäsenet toimintavuodeksi kerrallaan. Toimintavuotta edeltäneiden kahden kalenterivuoden aikana Puolustusvoimien varusmiessoittokunnasta kotiutuneiden reserviläisten keskuudesta pyritään valitsemaan kaksi jäsentä hallitukseen.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenen tulee valittaessa olla täysi-ikäinen yhdistyksen varsinainen jäsen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Äänestys suoritetaan suljetuin lipuin, jos joku jäsenistä sitä vaatii.

 

10§

Hallituksen tehtävänä on:

 1. Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta.
 2. Edustaa yhdistystä, tehdä sen puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu yhdistyksen kokoukselle sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana.
 3. Kutsua yhdistys sekä varsinaisiin. että ylimääräisiin kokouksiin, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokousten päätökset.
 4. Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta.
 5. Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja päättää jäsenten hyväksymisestä sekä erottamisesta näiden sääntöjen määräämällä tavalla.
 6. Laatia yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset kalenterivuosittain.
 7. Laatia ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
 8. Valita yhdistyksille tarpeelliset toimihenkilöt (sihteeri, rahastonhoitaja jne),
 9. Hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

 

Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia valmistelemaan asioita hallituksen

käsiteltäväksi.

 

Kokoukset

11§

Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous, jonka ajan ja paikan määrää yhdistyksen hallitus. Vuosikokous on pidettävä viimeistään helmikuun aikana.

 

12§

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus siihen katsoo olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

 

13§

Kokouskutsu ja muut tiedonannot toimitetaan jäsenille joko jaettavassa tiedotuslehdessä, kirjeitse, sähköpostitse tai ilmoittamalla paikallisessa sanomalehdessä. Vuosikokouksesta on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ja muista kokouksista vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta.

 

14§

Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jollei näissä säännöissä toisin mainita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Milloin joku jäsenistä sitä vaatii toimitetaan äänestys suljetuin lipuin, jolloin äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvollisuuttaan kolmen (3) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

 

15§

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja pöytäkirjantarkastajat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 4. Käsitellãän yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset.
 5. Esitetään toiminnantarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta.
 6. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma.
 7. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden jäsenmaksujen suuruus.
 8. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio.
 9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille kaksi varamiestä.
 10. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä sääntöjen 8 §:n määräämissä rajoissa.
 11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota nimitetään myös yhdistyksen puheenjohtajaksi. 12. Valitaan hallituksen muut jäsenet.
 12. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän (7) vuorokautta
 13. Ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

 

 

Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus

16§

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit ja muut hallintoa

koskevat asiat on ennen tammikuun 31. päivää luovutettava toiminnantarkastajille, joiden tulee

antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle helmikuun kuluessa, mutta viimeistään kahta viikkoa

ennen yhdistyksen vuosikokousta. Toiminnantarkastajille on varattava vähintään seitsemän (7)

vuorokautta tilintarkastusta varten.

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

17§

Yhdistyksen nimen kiıjoittavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

 

Sääntöjen muuttaminen

18§

Päätöksiin jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

 

Yhdistyksen purkaminen

19§

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava seuraavassa aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella (3/4) ääntenenemmistöllä.

 

20§

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan jäljelle jääneet varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.