Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 28.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Varusmiessoittokunnan reserviläiset ry Lahdenkatu 10 A 4, 15140 Lahti pj@vmskreservilaiset.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Rahastonhoitaja Tiia Luoma luoma.tiia@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Varusmiessoittokunnan reserviläiset ry:n tapahtumaosallistujarekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Euroopan unionin tietosuoja-asetus (artikla 6) säätää oikeusperusteista, jotka mahdollistavat henkilötietoja sisältävän rekisterin ylläpitämisen ja henkilötietojen käsittelyn. Varusmiessoittokunnan reserviläiset ry:n tapahtumaosallistujarekisterin ylläpitäminen perustuu rekisteröitävän suostumukseen. Jäsenrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena yhdistyksen tapahtumien järjestäminen, osallistujien kartoittaminen ja laskutus sekä tapahtumista tiedottaminen. Tietoja käytetään vain selosteessa määritettyyn tarkoitukseen. Mikäli henkilötietoja käytetään eri tarkoitukseen kuin alun perin kuvattu, on siitä tiedotettava rekisteröidylle ja tarvittaessa pyydettävä tältä lupa alkuperäisestä poikkeavan tarkoituksen toteuttamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot:
– henkilön nimi
– yhteystiedot
– jäsentiedot
– jäsenmaksutiedot
– soitin tai muu erityisosaaminen
– erityisruokavalio

Tietoja säilytetään tapahtuman päättymiseen asti.

6. Tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä tämän omalla tapahtumailmoittautumisella.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kolmansille osapuolille

Varusmiessoittokunnan reserviläiset ry ei myy, vuokraa, luovuta tai siirrä säännönmukaisesti henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat henkilötiedot säilytetään asianmukaisesti lukittujen ovien takana. Tapahtumiin osallistuvien jäsenten henkilötietoja säilytetään tuottajan salasanoin suojatuissa tiedostoissa. Vain hallituksen jäsenet käsittelevät henkilötietoja tapahtuman järjestämisen kannalta olennaisissa asioissa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee toimittaa kirjallisesti Varusmiessoittokunnan reserviläiset ry:lle. Rekisterinpitäjä tarkistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyyden. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidylle kuuluvat seuraavat henkilötietojensa käsittelyyn liittyvät oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä Varusmiessoittokunnan reserviläiset ry:n yhteyshenkilölle osoitteeseen luoma.tiia@gmail.com. Rekisterinpitäjänä Varusmiessoittokunnan reserviläiset ry:llä on oikeus tarvittaessa vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Vastustamisoikeus Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, mikäli hän kokee, ettei hänen henkilötietojaan käsitellä lainmukaisesti tai ettei Varusmiessoittokunnan reserviläiset ry:llä ole oikeutta käsitellä hänen henkilötietojaan. Poisto-oikeus Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (oikeus tulla unohdetuksi). Oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli kokee, ettei Varusmiessoittokunnan reserviläiset ry käsittele hänen henkilötietojaan oikealla ja asianmukaisella tavalla.